U toku je sprečavanje uzurpacije državnog zemljišta

Skupština grada Sombora donela je Odluku o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Republike, odnosno Grada Sombora, a koje se nalazi na teritoriji Grada Sombora.

Gradskom Odlukom preciziran je način postupanja saglasno članu 62. stav 6. i 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji propisuje: „Ako poljoprivredni inspektor zapisnikom utvrdi da nepoznato lice koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi odluku o skidanju useva.“

Saglasno navedenom, Grad Sombor je i u proizvodnoj 2019/2020 godini nastavio sa doslednom primenom propisa i pristupio skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta koje je u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno Grada Sombora, a korišćeno je bez pravnog osnova odnosno nije utvrđeno ko je uzurpator istog.

Prvo skidanje useva u ovoj proizvodnoj godini izvršeno je u Čonoplji, a skidan je usev ječma. Skidanje useva sprovelo je Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u saradnji sa Poljočuvarskom službom grada Sombora.

Nakon prodaje skinutih useva, sredstva ostvarena prodajom istog raspodeliće se tako da 30% predstavlja prihod budžeta Republike Srbije, 30% prihod je budžeta Autonomne pokrajine, a 40% prihod je budžeta Grada Sombora.

Redakcija

Redakcija