Produžen rok za prijavu nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj

Zakonom o ugostiteljstvu propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi. Prema Pravilniku o sadržini i načinu podnošenja prijave za ovaj tip objekata, koji je stupio na snagu 21. decembra 2019. godine, Prijava se podnosi posebno za svaki ugostiteljski objekat za smeštaj, u pisanoj formi, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema. Rok za dostavljanje popunjenih prijava produžen je do 19. mart tekuće godine.

Popunjene prijave ugostitelj dostavlja lično na šaltere br. 10, 11 i 12 Uslužnog centra Gradske uprave grada Sombora ili putem mail-a na adresu: rmarjanovic@sombor.rs

Ugostitelj koji usluge pruža u nekategorisanom ugostiteljskom objektu i koji nije prijavljen, odnosno evidentiran kod Gradske uprave grada Sombora na propisan način, neće moći da ostvari pravo na učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima za 2020. godinu.

Redakcija

Redakcija