Počelo izdavanje opomena poresnim dužnicima

Odeljenje lokalne poreske administracije obaveštava poreske obveznike da je pristupilo izdavanju opomena fizičikim licima i preduzetnicima čija su dugovanja po osnovu lokalnih javnih prihoda, koje administrira ovo Odeljenje, veća od 10.000 dinara na dan izdavanja opomene.

Obveznici se pozivaju da dospelu, a neplaćenu poresku obavezu uplate odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene na propisane uplatne račune javnih prihoda.

Ukoliko poreska obaveza ne bude plaćena u postavljenom roku, ili ako u tom roku ne bude podnet zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga, Odeljenje će otpočeti postupak prinudne naplate donošenjem rešenja o prinudnoj naplati.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odeljenju lokalne poreske administracije, šalter 2 i 3 Uslužnog centra u zgradi „Županije“.

Redakcija

Redakcija