Održana 4. sednica Skupštine Grada Sombora

Održana je 4. sednica Skupštine Grada Sombora. Odbornici su na četvrtoj sednici Skupštine grada Sombora odlučivali o 24. tačke dnevnog reda.

Posle utvrđivanja kvoruma potrebnog za odlučivanje, predsednik Skupštine Zoran Rus otvorio je sednicu prvom tačkom tj. Predlogom Odluke o prvom rebalansu budžeta Grada Sombora. U izlaganju Save Dojića, većnika za finansije rečeno je da je rebalans potreban najviše zbog umanjenja prihoda od poreza na zarade koji su bili uslovljeni situacijom koja je nametnuta pandemijom korona virusa. Planirani prihodi gradskog budžeta su smanjeni za 7,2% tj. Grad Sombor je tako reći izgubio nešto preko 100 miliona dinara i moralo se pristupiti rebalansu. Predlog je prihvaćen bez rasprave sa 52 glasa za i 3 protiv.

Nakon toga odbornici su saslušali izlaganja o potrebnim predlozima i dopunama poslovanja somborskih javnih i komunalnih preduzeća, kao i o promenama u Odluci o uređenju Grada i Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću. Sve izmene i dopune su prihvaćene bez rasprava.

Prve rasprave među odbornicaima počele su na tački 10. koja je bila Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda sa područja Grada Sombora. Izneto je nekoliko različitih stavova ali Predlog je većinskim glasanjem nakon rasprave prihvaćen.

Slična situacija je bila i na tački 11. u kojoj se govorilo o pokretanju postupka javno privatnog partnerstva sa elementima koncesije za realizaciju projekta upravljanja pijacom – poslovnom zonom u Somboru. I ovaj predlog je prihvaćen i imenovan je Stručni tim za realizaciju istog.

Između ostalog na sednici su prihvaćeni izveštaji o radu sa finansijskim pokazateljima, Javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti u 2019.godini, kao i finansijski izveštaji svih javnih i komunalnih preduzeća.

Sednica je završena promenama u Gradskom savetu roditelja za školsku 2020/21 godinu i Imovinsko pravnim predmetima.

Stevan Žižić

Stevan Žižić


Novinar