Obaveštenje roditeljima budućih đaka prvaka o pravu na izbor osnovne škole na teritoriji Grada Sombora za školsku 2021/2022. godinu

U skladu sa odredbama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, roditelji dece rođene od 1. marta 2014. do 1. marta 2015. godine, mogu da izaberu osnovnu školu na teritoriji Grada Sombora u kojoj žele da im dete pohađa osnovno obrazovanje i vaspitanje, bez obzira na određeno upisano područje škola utvrđeno Odlukom o određivanju područja osnovnih škola na teritoriji Grada Sombora.

Ukoliko roditelji žele da iskoriste navedeno pravo i upišu dete u školu koja im pripada po mestu prebivališta, mogu podneti Zahtev izabranoj školi najkasnije do 1. februara 2021. godine.

Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis, nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta, a u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole.

Obaveštenje o početku i načinu evidentiranja dece za polazak u 1. razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu, u okvirima upisnih područja škola, biće naknadno objavljeno.

Redakcija

Redakcija