20.8.Sombor Štampa
utorak, 20 avgust 2019 15:41

Raspisana javna nabavka

za izradu strategije

lokalnog održivog razvoja

Grada Sombora

 

Rezultat slika za moja lpa sombor

Grad Sombor objavio je Javnu nabavku za podnošenje ponuda za izradu Strategija lokalnog održivog razvoja Grada Sombora za period 2021-2027 godine.

Tokom izrade Strategije lokalnog održivog razvoja Grada Sombora za period 2021-2027 godine i izradu Akcionih planova za prioritetne oblasti za period 2021 do 2023. godine, ponuđač mora da ispini odgovore na segmente koji se sastoje iz četiri faze.

Javna nabavka otvorena je do 27. avgusta najkasnije do 11 časova bez obzira da li se ponude dostavljaju neposredno ili putem pošte. Ponuda mora biti popunjena na obrascu iz konkursne dokumentacije na srpskom jeziku, jasna, nedvosmilena, čisto popunjena u skladu sa upustvom naručioca. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena, a ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija Naručioca u prostorijama Gradske uprave Grada Sombora, soba 223, na dan isteka roka sa početkom u 11 časova i 30 minuta. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Sombora.