04 12 Gradsko veće Štampa
ponedeljak, 04 decembar 2017 17:02

93. sednica

Gradskog veća

 

 

Prema Predlogu odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, koji je Gradsko veće utvrdilo na 93. sednici održanoj 30. novembra 2017. godine, planirani su prihodi u iznosu od dve milijarde i 850 miliona dinara. U pripremi budžeta za narednu godinu smernice i osnovne ekonomske pretpostavke dalo je Ministarstvo finansija Republike Srbije, prema kojima je osnovni ekonomski indikator za narednu godinu stopa rasta realnog bruto društvenog proizvoda od 3,5 odsto.Prihodi su osnova i za planiranje rashoda u 2018. godini i prema globalnoj raspodeli budžeta najveća izdvajanja planirana su u komunalnoj oblasti na nivou od 31,08 odsto, u oblasti društvenih delatnosti 19,06, za obrazovanje 18,69, za rashode opšte  namene 16,80 i za Gradsku upravu, Gradsko veće, Skupštinu grada i Gradsko pravobranilaštvo 14,37  odsto budžetskih sredstava.Gradsko veće je utvrdilo i predloge odluka koje čine sastavni deo budžeta za narednu godinu, a to su: Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada, u  kojoj se,  u odnosu na do sada važeću odluku,  menja deo – TARIFE lokalnih komunalnih taksi i to tako što se iznosi lokalnih komunalnih taksi uvećavaju za tri odsto. Veće je utvrdilo i Predlog odluke o gradskim administrativnim taksama koje se u skladu sa smernicama i Uputstvom Ministarstva finansija RS, u odnosu na važeće uvećavaju za tri odsto. Prema Predlogu odluke o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima i iznosi naknada će se uvećati za tri odsto, a sve u skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija RS pri izradi  budžeta za 2018. godinu.Na 93. sednici Gradsko veće je prihvatilo informaciju o sprovedenim aktivnostima u okviru projekta „Participativno budžetiranje“ i konstatovalo da će projekat „Rekonstrukcija vrtića PU „Vera Gucunja“ u Kljajićevu, kao predlog koji je dobio najveću podršku građana, biti  implementiran u odluku o budžetu za 2018. godinu.Veće je odobrilo i 20 miliona dinara za sufinansiranje realizacije projekta adaptacije i izgradnje fiskulturne sale Srednje tehničke škole u Somboru u 2018. godini i to kao projekta  od značaja za lokalnu samoupravu  u oblasti obrazovanja.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.